Den 11. april går høringsfristen ut for et forslag som vil forandre det norske samfunnet. Nå søker myndighetene å gjøre midlertidige hjemler i smittevernlover og helseberedskaploven permanente. I korthet gir det muliget til å gjøre unntaket - frihetsberøvelse under påskudd av WHO-erklært pandemi - til regelen.
Nedenfor finner du mitt høringssvar. Jeg oppfordrer deg til å yte litt motstand!

Covid-nedstengning var basert på et anslag forfattet tidlig 2020 av Neil Ferguson ved Imperial College, der et skrekkscenario ble tegnet opp med over en halv million døde bare i UK. Mange mente dengang at anslagene var vilt overdrevne. De mante til besinnelse og etterlyste alternative beregninger.

I Norge, som i de fleste vestlige land, ble saken raskt politisert, og kritiske røster talte for døve ører. Beregningene fra Imperial College ble brukt til å rettferdiggjøre frihetsberøvelse uten sidestykke i etterkrigstiden.

Vårt naboland fulgte ikke strømmen. Sverige innførte enkelte retningslinjer, men stengte ikke samfunnet. Dessverre opplevde de overdødelighet blant sykehjemsinnlagte innledningsvis, blant annet som følge av feil- og overmedisinering. Tross dette er fasiten entydig: Sverige er blant landene med lavest overdødelighet. Analyse av mobiltrafikk viser at innbyggerne frivillig reduserte reising og sosial omgang, slik sunn fornuft tilsier.

Når regjeringen nå ønsker anledning til å gjøre unntakstilstanden permanent, er det vanskelig å se det som et folkehelsetiltak. Tilfellet Sverige er bare en av flere indikatorer som ikke støtter synet på nedstengning som helsefremmende. Regjeringens utspill er snarere en bekreftelse på hvor lett det faller å innføre frihetsberøvelse – og hvor vanskelig det er å slutte med det.

Når såpass vidtrekkende fullmakter baseres på tvilsomt grunnlag, kan tilliten forvitre i befolkningen. Borgere som følger med på myndighetenes håndtering kan komme i tvil om det er andre hensyn enn folkehelsen som ligger til grunn for innskrenkningene i deres frihet.

Det er fellesskapet lite tjent med. Myndighetenes anledning til frihetsberøvende tiltak av slik art bør ikke gjøres permanent.