Ved årsskiftet henvendte jeg meg til Folkehelseinstituttet (FHI) og Direktoratet for medisinske produkter (DMP, tidligere Legemiddelverket) for å vite om uvaksinerte dør i større grad enn vaksinerte. Svaret fra FHI skal jeg komme tilbake til. Svaret fra DMP var imidlertid overraskende: Direktoratet sammenlikner ikke totaldødelighet hos vaksinerte og uvaksinerte ved vurdering av vaksinens sikkerhet.

Mens FHI har et bredt samfunnsoppdrag («kunnskap for å bidra til godt folkehelsearbeid og gode helse- og omsorgstjenester»), er det DMP som har ansvar for kontroll med legemidler. Det er altså DMP som er pålagt oppgaven med å kartlegge «utilsiktede effekter av legemiddelbruk».

Korrespondansen avdekket at direktoratet ikke sammenlikner "døde uansett årsak" blant uvaksinerte og vaksinerte. Det innebærer at de ikke måler mot kontrollgruppen, som altså er de om lag 10% uvaksinerte.

DMP begrenser seg til å vurdere innrapporterte, mistenkte bivirkninger. Det arbeidet er viktig nok, men kan vanskelig si noe om over- eller underdødelighet tilknyttet legemiddelbruk, da det knytter seg stor usikkerhet til hvor stor andel av bivirkninger som innrapporteres. Så om eksempelvis én av 100 bivirkninger faktisk rapporteres, er denne prosenten grunnlaget for direktoratets konklusjon.

Det er vanskelig å forstå hvordan DMP kan vurdere sikkerheten av et legemiddelbruk uten å måle mot en kontrollgruppe av ikke-brukere. De avviser ikke metodikken, men opplyser at «... dersom FHI gjør slike analyser kan dette inngå i våre vurderinger».